Zarządzenie Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w uzgodnieniach i opiniach do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego

ZARZĄDZENIE Nr 52/2017

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w uzgodnieniach i opiniach do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego ze stanowiącym jego część projektem planu zagospodarowania przestrzennego MOFOWB (zwanego dalej planem) i prognozy jego oddziaływania na środowisko, zwanej dalej prognozą

            Na podstawie art. 4.1 ust. 1 pkt 6. 6a i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.) oraz art. 54 ust. 1, 2, 3 i art. 55 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 253, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uwzględnia się w projekcie planu uwagi i wnioski oznaczone literą U w kolumnie 5 wykazu, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Odstępuje się od uzasadnienia uwzględnienia w całości uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Uwzględnia się w części, a w części nie uwzględnia się w projekcie planu uwag i wniosków oznaczonych literami U/N w kolumnie 6 wykazu, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie nieuwzględnienia w części uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, zawiera rozdział 1 załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Nie uwzględnia się w projekcie planu uwag i wniosków oznaczonych literą N w kolumnie 7 wykazu, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie nieuwzględnienia uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, zawiera rozdział 2 załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Uwzględnia się uwagi i wnioski do prognozy oznaczone literą U w kolumnie 5 wykazu, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Odstępuje się od uzasadnienia uwzględnienia w całości uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Uwzględnia się w części, a w części nie uwzględnia się uwag i wniosków do prognozy oznaczonych literami U/N w kolumnie 6 wykazu, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie nieuwzględnienia w części uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, zawiera rozdział 1 załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 1. Nie uwzględnia się uwag i wniosków do prognozy oznaczonych literą N w kolumnie 7 wykazu, stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie nieuwzględnienia uwag i wniosków, o których mowa w ust. 1, zawiera rozdział 2 załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa Podlaskiego

Jerzy Leszczyński

Metryka strony

Udostępniający: Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Leszczyński Jerzy - Marszałek Województwa Podlaskiego

Data wytworzenia: 2017-04-20

Wprowadzający: Paweł Babul

Data modyfikacji: 2017-04-27

Opublikował: Paweł Babul

Data publikacji: 2017-04-27