Załącznik do uchwały Nr 203/2903/2013
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 3 grudnia 2013r.
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PODLASKIEGO BIURA PLANOWNIA PRZESTRZENNEGO
W BIAŁYMSTOKU
(Tekst ujednolicony)
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
§ 1
Regulamin Organizacyjny Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku zwany dalej „regulaminem” określa:
 1.  organizację wewnętrzną Biura,
 2.  zadania wspólne komórek organizacyjnych Biura,
 3.  zakres działania komórek organizacyjnych Biura,
 4.  zasady prowadzenia prac planistycznych w Biurze,
 5.  organizację działalności kontrolnej w Biurze,
 6.  postanowienia końcowe.
 
§ 2
   Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. Biurze - należy przez to rozumieć Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku utworzone uchwałą Nr VII/25/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 marca 1999r. ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr VII/51/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2003r.
 2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, stanowiący załącznik do uchwały Nr VII/51/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2003r
 3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.
 4. Zastępcy Dyrektora - należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.
 5. Oddziale - należy przez to rozumieć Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku Biuro Terenowe w Łomży.
 6. Zespole Zadaniowym – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, obejmującą  wieloosobowe stanowisko pracy, do realizacji zadań na terenie byłego województwa suwalskiego z siedzibą w Suwałkach.
 7. Stanowisku pracy - należy przez to rozumieć pojedyncze lub wieloosobowe stanowisko pracy dostosowane do struktury wykonywanych zadań.
 
ROZDZIAŁ II
Organizacja wewnętrzna Biura
§ 3
1.   Pracą Biura kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora,
2.  Kierownictwo   Biura  przy  znakowaniu  spraw  używa  symboli: „A" - w Białymstoku, ,AŁ" - w Łomży.
 
§ 4
W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1.Dział Finansowo - Administracyjny o następującej organizacji wewnętrznej:
 1. kierownik działu - Główny Księgowy,
 2. stanowisko pracy do spraw księgowości i administracyjnych,
 3. stanowisko pracy do spraw osobowych, administracyjno - gospodarczych, technicznych i obsługi transportowej,
 4. stanowisko  pracy  do  spraw  rozliczeń finansowych i administracyjno –
       gospodarczych oddziału.
           Dział przy znakowaniu spraw używa symbolu AF"
2.Pracownia  Planów i  Studiów Zagospodarowania  Przestrzennego o
   następującej organizacji wewnętrznej:
 1. kierownik pracowni z jednoczesną funkcją projektanta,
 2. stanowisko pracy do spraw urbanistyki,
 3. stanowisko do spraw infrastruktury społeczno-gospodarczej,
 4. stanowisko pracy do spraw informatyki i obsługi technicznej,
     Przy znakowaniu spraw pracownia używa symbolu „PP"
3.Pracownia Studiów Środowiska Przyrodniczego i Infrastruktury Technicznej o
  następującej organizacji wewnętrznej:
 1. kierownik pracowni z jednoczesną funkcją projektanta,
 2. stanowisko pracy do spraw ochrony i kształtowania środowiska,
 3. stanowisko pracy do spraw komunikacji,
 4. stanowisko pracy do spraw infrastruktury technicznej,
 5. stanowisko pracy do spraw informatyki i obsługi technicznej, archiwizacji i  spraw obronnych,
           Przy znakowaniu spraw pracownia używa symbolu „PS„
4.Pracownia  Planów i  Studiów Zagospodarowania  Przestrzennego – Oddział  w
   Łomży   o następującej organizacji wewnętrznej:
 1. kierownik pracowni z jednoczesną funkcją projektanta,
 2. stanowisko pracy do spraw urbanistyki,
 3. stanowisko do spraw infrastruktury społeczno-gospodarczej,
 4. stanowisko pracy do spraw informatyki i obsługi technicznej.
Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu „PPŁ"
5. Pracownia Studiów Środowiska i Infrastruktury Technicznej – Oddział w Łomży,
    o następującej organizacji wewnętrznej:
 1. kierownik pracowni z jednoczesną funkcją projektanta,
 2. stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska,
 3. stanowisko pracy do spraw komunikacji,
 4. stanowisko pracy do spraw infrastruktury technicznej,
 5.  stanowisko pracy do spraw informatyki, obsługi technicznej, spraw obronnych i archiwizacji.
     Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu „PSŁ"
6. Zespół Zadaniowy w Suwałkach, o następującej organizacji wewnętrznej:
 1. kierownik pracowni z jednoczesną funkcją projektanta,
 2. stanowisko pracy do spraw komunikacji i infrastruktury technicznej.
     Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu „PPS”.
 
ROZDZIAŁ III
Zadania wspólne komórek organizacyjnych Biura
§ 5
Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Biura należą:
1) wykonywanie zadań ustalanych w rocznych programach pracy Biura przez Zarząd Województwa oraz kwartalnych programach, zadań Biura ustalonych przez Dyrektora,
2)  współdziałanie z Departamentami Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w sprawach związanych z gospodarką przestrzenną wynikających ze Statutu,
3) wykonywanie czynności z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z przepisów dotyczących współdziałania Zarządu Województwa z Wojewodą, organami gmin, powiatów oraz innymi instytucjami,
4) realizowanie zadań obronnych i obrony cywilnej określonych odrębnymi przepisami,
5) podejmowanie  niezbędnych  przedsięwzięć  w  celu  ochrony  tajemnicy państwowej i służbowej.
 
ROZDZIAŁ IV
Zakresy działania komórek organizacyjnych Biura
§ 6
Do zakresu działań Dyrektora Biura należy:
1) w sprawach ogólnych i organizacyjnych:
a)  kierowanie Biurem i organizacją jego pracy,
b)  wydawanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji,
c) reprezentowanie Biura  na  zewnątrz,  wobec  Zarządu  Województwa, Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, instytucji rządowych i samorządowych oraz innych zainteresowanych gospodarką przestrzenną,
d) rozpatrywanie korespondencji przychodzącej i kierowanie do poszczególnych komórek Biura,
e)  akceptowanie i podpisywanie korespondencji wychodzącej z Biura,
f) nadzorowanie spraw obronnych i obrony cywilnej oraz nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,
g)   prowadzenie kontroli wewnętrznej,
h) nadzór nad zabezpieczeniem majątku Biura, archiwizacją materiałów i przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż,
i)    decydowanie w sprawach wyjazdów służbowych pracowników,
j)     wdrażanie postępu techniczno-naukowego w Biurze,
k)  upoważnianie Zastępcy Dyrektora i innych pracowników do działań w imieniu Dyrektora Biura z wyjątkiem zastrzeżonych.
2) w sprawach realizacji zadań statutowych:
a)   przygotowywanie rocznych programów zadań Biura,
b) przedkładanie projektów rocznych programów zadań Biura Zarządowi Województwa do akceptacji,
c) przygotowanie w sposób określony w punkcie a) kwartalnych programów zadań Biura i przedkładanie Zarządowi Województwa kwartalnych informacji ich realizacji,
d) nadzór nad jakością opracowań planistycznych wykonywanych w Biurze i powierzonych,
e)  kierowanie sporządzaniem opracowań planistycznych i studialnych,
f)  przewodniczenie Radom Technicznym.
3) w sprawach finansowych:
a)  akceptacja projektów budżetu Biura,
b)  analiza i akceptacja sprawozdań finansowych i statystyki Biura.
c)  podejmowanie decyzji w sprawach wydatków i zobowiązań finansowych.
4) w sprawach osobowych:
a)  prowadzenie polityki kadrowej Biura,
b)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura,
c)  ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników,
d)  zatwierdzanie planów urlopów pracowników,
e)  egzekwowanie przepisów regulaminu pracy,
f)  ustalanie zakresu obowiązków Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego i  Kierowników Pracowni.
 
§ 7
Do zakresu działań Zastępcy Dyrektora Biura należy:
a) zastępowanie Dyrektora Biura w czasie jego nieobecności we wszystkich sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych przez Dyrektora,
b)  decydowanie i kontrola wyjazdów służbowych pracowników Oddziału.
c)  nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez pracowników Oddziału,
d) podpisywanie  dokumentów  finansowych  w  zakresie  pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora,
e)   nadzór nad sprawami obrony cywilnej, bhp i p. poż. Oddziału,
f) rozpatrywanie i kierowanie do komórek organizacyjnych korespondencji przychodzącej do Oddziału i podpisywanie wychodzącej z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Dyrektora,
g)  nadzór nad zabezpieczeniem majątku Oddziału, przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej oraz archiwizacją materiałów z działalności Oddziału,
 
§ 8
Do zakresu działania Działu Finansowo - Administracyjnego należą:
1) w sprawach finansowych:
a)  prowadzenie spraw finansowych w oparciu o obowiązujące przepisy,
b)  opracowywanie projektów budżetów Biura,
c)  prowadzenie ksiąg rachunkowych,
d) sprawdzanie  w  drodze  inwentaryzacji  rzeczywistego  stanu  aktywów i pasywów,
e) sporządzanie bilansów rocznych oraz sprawozdań finansowych i innych, które wynikają z obowiązujących przepisów,
f)   sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu województwa.
g) odprowadzanie składek na obowiązujące fundusze i podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
h)   dokonywanie wypłat płac pracownikom.
i)  realizacja  zobowiązań   Biura,   w  tym   za  zadania   powierzone  oraz odprowadzanie dochodów do budżetu Województwa,
j)   gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo - księgowej,
2) w zakresie spraw osobowych:
a)  prowadzenie akt osobowych i ewidencji pracowników,
b)  załatwianie spraw pracowniczych,
c)  prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień, absencji i obecności w pracy,
d)  prowadzenie rejestracji delegacji służbowych,
e)  załatwianie spraw z tytułu zwolnień pracowników z pracy,
f)  prowadzenie innych spraw wynikających z kodeksu pracy.
3) w sprawach administracyjnych:
a)  prowadzenie kancelarii Biura zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
b) prowadzenie  ewidencji  i przechowywanie: regulaminów Biura, zarządzeń wewnętrznych i zewnętrznych, przepisów prawnych, protokołów kontroli, sprawozdań, uzgodnień do studiów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy z okresowym przekazywaniem do archiwum Biura,
c)  maszynopisanie korespondencji bieżącej w tym niektórej związanej z bieżącą działalnością merytoryczną oraz jej wysyłanie,
d)   prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
4) w sprawach gospodarczych:
a)  organizacja i kontrola utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Biura zgodnie z wymaganiami bhp, przeciwpożarowymi oraz remontów i napraw bieżących,
b) zabezpieczanie wyposażenia w środki trwałe i sprzęt biurowy oraz jego oznakowanie i konserwacja,
c)   prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
d)   obsługa wyjazdów służbowych pracowników,
e) prowadzenie kontroli wyjazdów i zużycia materiałów pędnych samochodu służbowego,
5) w zakresie zadań socjalnych i bytowych:
a) współdziałanie z Dyrektorem w zarządzaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
b)  likwidacja szkód powypadkowych,
c)  dbałość o utrzymanie obiektów socjalnych Biura.
 
§ 9
Do zakresu działania Pracowni Planów i Studiów Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:
1) opracowywanie   projektu   planu   zagospodarowania  przestrzennego województwa lub jego zmian oraz projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych  i ich zmian,
2) opracowanie  studiów  zagospodarowania  przestrzennego dla obszarów określonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa,
3) sporządzanie   projektów  planów   miejscowych  zagospodarowania przestrzennego dla obszarów określonych przez Zarząd Województwa wraz z prognozami skutków finansowych ich uchwalenia,
4) opracowywanie  wniosków  z  planu  zagospodarowania  przestrzennego województwa i planów obszarów funkcjonalnych do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów miejscowych sporządzanych przez samorządy gminne,
5) opracowywanie projektów uzgodnień:
a)  Zarządu Województwa do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian oraz projektów planów miejscowych i ich zmian sporządzanych przez samorządy gminne,
 b) Marszałka Województwa Podlaskiego do projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim oraz decyzji o warunkach zabudowy w sytuacjach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
6)  opracowywanie projektów opinii Zarządu Województwa do:
 1. projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych przedkładanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 2. projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przedkładanych przez samorządy gminne,
 3. projektów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych,
7)  prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim oraz zbioru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji o znaczeniu powiatowym i gminnym wydanych przez wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast,
8) monitoring  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  województwa, opracowywanie projektów raportu o jego stanie oraz projektów ocen realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
9)  opracowywanie stosownie do potrzeb projektów kart programowych do nowych zadań planistycznych ustalonych w ramowych rocznych programach zadań Biura i przedkładanie do akceptacji Dyrektora oraz propozycji do ramowych rocznych i kwartalnych programów zadań,
10) Opracowywanie kwartalnych informacji o realizacji zadań pracowni i przedkładanie Dyrektorowi lub Z-cy Dyrektora w celu sporządzenia informacji zbiorczych
11) prowadzenie innych prac z zakresu gospodarki przestrzennej na polecenie Dyrektora.
§ 10
Do zakresu działania Pracowni Środowiska i Infrastruktury Technicznej należy:
1) współudział w wykonywaniu zadań realizowanych przez Pracownię Planów i Studiów Zagospodarowania Przestrzennego, w tym przygotowywanie w szczególności:
a) opracowań ekofizjograficznych do planów i studiów zagospodarowania przestrzennego,
b)   prognoz  skutków wpływu ustaleń planów  jw. na środowisko przyrodnicze,
c)  elementów  planów i studiów zagospodarowania przestrzennego z zakresu stosunków wodnych, gospodarki wodno-ściekowej i odpadami, energetyki i telekomunikacji, komunikacji i urządzeń jej obsługi oraz zagadnień o charakterze obronnym,
d)   elementów do prognoz skutków finansowych określonych w § 9 pkt 3”,
e) analiz i materiałów merytorycznych do projektów uzgodnień Zarządu Województwa i Marszałka Województwa określonych w § 9, pkt 5 i projektów opinii Zarządu Województwa określonych w § 9, pkt 6,
2)  prowadzenie archiwum Biura zgodnie z przepisami o archiwizacji i jednolitym rzeczowym wykazem akt, w tym w szczególności w zakresie:
 1. dokumentów planistycznych wytwarzanych w Biurze określonych w § 9, pkt 1, 2, 3 i 8,
 2. dokumentów z działalności finansowo – administracyjnej Biura określonych w § 8 oraz planowania i realizacji działalności merytorycznej określonej w  § 12,
 3. dokumentów z działalności uzgadniającej i opiniodawczej określonej w      § 9, pkt 5 i 6,
 4. dokumentów zewnętrznych, w tym przesłanych kopii planów miejscowych i studiów gmin oraz decyzji określonych w § 9 pkt 7, 
3)  organizowanie pozyskiwania materiałów mapowych, wtórników itp. do celów prac planistycznych wykonywanych w Biurze,
4)   obsługa Biura w zakresie małej poligrafii i prac technicznych
5)   prowadzenie biblioteki technicznej,
6)   prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej,
7)  opracowywanie stosownie do potrzeb propozycji zadań z zakresu działania pracowni do ramowych rocznych i kwartalnych programów zadań Biura,
8) opracowywanie kwartalnych informacji o realizacji zadań pracowni i przedkładanie ich Dyrektorowi lub z-cy Dyrektora w celu sporządzenia informacji zbiorczych.
9) wykonywanie innych prac z zakresu zagadnień przestrzennych na polecenie Dyrektora.
 
§ 11
Do zakresu działania Zespołu Zadaniowego należy:
1) opracowywanie   projektu   planu   zagospodarowania  przestrzennego województwa lub jego zmian oraz projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych  i ich zmian,
2) opracowanie  studiów  zagospodarowania  przestrzennego dla obszarów określonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa,
3) sporządzanie   projektów  planów   miejscowych  zagospodarowania przestrzennego dla obszarów określonych przez Zarząd Województwa wraz z prognozami skutków finansowych ich uchwalenia,
4) opracowywanie  wniosków  z  planu  zagospodarowania  przestrzennego województwa i planów obszarów funkcjonalnych do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów miejscowych sporządzanych przez samorządy gminne,
5) opracowywanie projektów uzgodnień:
a)  Zarządu Województwa do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian oraz projektów planów miejscowych i ich zmian sporządzanych przez samorządy gminne,
 b) Marszałka Województwa Podlaskiego do projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim oraz decyzji o warunkach zabudowy w sytuacjach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
6) opracowywanie projektów opinii Zarządu Województwa do projektów   decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych,
8) monitoring  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  województwa, opracowywanie projektów raportu o jego stanie oraz projektów ocen realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
9)  opracowywanie stosownie do potrzeb projektów kart programowych do nowych zadań planistycznych ustalonych w ramowych rocznych programach zadań Biura i przedkładanie do akceptacji Dyrektora oraz propozycji do ramowych rocznych i kwartalnych programów zadań,
10) Opracowywanie kwartalnych informacji o realizacji zadań pracowni i przedkładanie Dyrektorowi  w celu sporządzenia informacji zbiorczych
11) prowadzenie innych prac z zakresu gospodarki przestrzennej na polecenie Dyrektora.
 
ROZDZIAŁ V
Zasady realizacji zadań Biura
§ 12
1)  Podstawę realizacji zadań Biura stanowią:
a) ramowe roczne programy zadań Biura,
b) kwartalne programy zadań pracowni Biura,
2) Ramowe roczne programy zadań Biura opracowywane przez Dyrektora w oparciu o analizę wykonania zadań roku poprzedniego, potrzeb polityki przestrzennej województwa oraz uwarunkowań realizacji przedstawiane są za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, do akceptacji Zarządu Województwa Podlaskiego,
3) Zmiany w ramowym rocznym programie zadań Biura dokonywane są na wniosek Dyrektora, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej,  przez Zarząd Województwa,
4) Kwartalne programy zadań pracowni Biura, realizujące ramowy roczny program zadań, opracowywane są na podstawie propozycji kierowników pracowni przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora, który opracowany przez siebie kwartalny program przedstawia do akceptacji Dyrektora,
5) Informacje kwartalne zbiorcze o realizacji zadań Biura przygotowane przez Dyrektora w oparciu o informacje kierowników pracowni Biura i Zastępcę Dyrektora, przedkładane są za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Zarządowi Województwa w terminie do 10 dni po zakończeniu kwartału,
6) W celu opracowania szczegółowych propozycji zadań i terminów ich realizacji do ramowego programu zadań Biura i programów zadań kwartalnych pracowni, kierownicy pracowni prowadzą analizy kwartalne zużycia czasu pracy na obligatoryjne zadania ciągłe i zadania planistyczne.
 
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe.
§ 13
1.  Ustalone  w  § 4  stanowiska   pracy  w  poszczególnych  komórkach organizacyjnych Biura mogą ulegać zmianie w ramach ustalonych liczbowo etatów, w zależności od potrzeb wynikających z wykonywanych zadań. O zmianach stanowisk pracy decyduje Dyrektor Biura.
2.  W oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych określają szczegółowe zakresy zadań podległym im pracownikom, które po akceptacji Dyrektora wręczane są pracownikom oraz załączane do ich akt osobowych.
3.  Zasady pracy w Biurze reguluje „Regulamin pracy" ustalany przez Dyrektora Biura.
4. Kierownicy  komórek  organizacyjnych  Biura są zobowiązani zapoznać podległych pracowników z zasadami niniejszego regulaminu.
5.  Zmiany niniejszego regulaminu mogą być wprowadzane w trybie właściwym dla jego zatwierdzenia.
 
§ 14
Załącznikiem   do   niniejszego   regulaminu   jest   schemat   struktury organizacyjnej Biura.
 
§ 15
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: mgr inż. arch. Joanna Jasiewicz - Dyrektor PBPP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Babul

Data wytworzenia: 2013-12-03

Wprowadzający: Paweł Babul

Data wprowadzenia: 2008-01-15

Data modyfikacji: 2015-11-27

Opublikował: Paweł Babul

Data publikacji: 2008-01-15