ogłoszenie - nabór na stanowisko Głównego Projektanta ds. inżynierii środowiska

Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

H. Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok

ogłasza nabór na stanowisko Głównego Projektanta ds. inżynierii środowiska

 

Ilość stanowisk – 1

Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu

Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę (zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn.zm.)

Miejsce pracy: Łomża

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku inżynierii środowiska,
 6. znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o odnawialnych źródłach energii, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie terytorialnym,
 7. co najmniej 5 letni staż pracy,
 8. znajomość zagadnień związanych z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, energetyki odnawialnej i cieplnej oraz gazownictwa.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość oprogramowania Microsoft Office i innych aplikacji biurowych,
 2. umiejętności analizy i opiniowania dokumentów dotyczących zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, energetyki odnawialnej i cieplnej oraz gazownictwa,
 3. samodzielność i kreatywność w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów,
 4. umiejętność strategicznego, sprawnego planowania i organizowania pracy,
 5. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

3. Przewidywany zakres zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie części opracowań planistycznych (np. plan województwa, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) z zakresu zagadnień zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, ciepłownictwa i energetyki odnawialnej,
 2. przygotowywanie w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, ciepłownictwa i energetyki odnawialnej projektów wniosków, opinii i uzgodnień Zarządu Województwa Podlaskiego do opracowań planistycznych, programowych, koncepcji, projektów aktów prawnych,
 3. uczestnictwo w grupach eksperckich organów centralnych i wojewódzkich, naradach i konferencjach z polecenia Dyrektora Biura,
 4. pozyskiwanie i przetwarzanie danych dotyczących zagadnień zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, ciepłownictwa i energetyki odnawialnej,
 5. szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres czynności.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy,
 2. opis przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 6. ewentualne referencje i opinie,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922) w celach rekrutacyjnych,
 11. w przypadku zamiaru korzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 902 z późn.zm.) – do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata,
 12. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5. Miejsce i warunki wykonywania pracy:

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku, Oddział w Łomży, ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża. Praca biurowa z obsługą komputera. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 82 w sekretariacie lub pocztą na adres Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok w zamkniętych kopertach z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko głównego projektanta ds. inżynierii środowiska” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. do dnia 22 grudnia 2017 r .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pbppb.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy w siedzibie Biura.

Oferty niekompletne, złożone w sposób inny niż określony w ogłoszeniu i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych należy odbierać osobiście. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Białystok, 2017.12.08

                                                                                     Dyrektor

                                                                       Podlaskiego Biura Planowania

                                                                       Przestrzennego w Białymstoku

                                                                                 Joanna Jasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jasiewicz - Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-12-08

Wprowadzający: Paweł Babul

Data modyfikacji: 2017-12-08

Opublikował: Paweł Babul

Data publikacji: 2017-12-08