ogłoszenie nabór na stanowisko asystenta ds. zagadnień przyrodniczych

ogłoszenie nabór na stanowisko asystenta ds. zagadnień przyrodniczych w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

ogłasza nabór na stanowisko

asystenta ds. zagadnień przyrodniczych

 

 

Ilość stanowisk - 1

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Rodzaj zatrudnienia – umowa  o pracę (zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.902 z późn.zm) 

Miejsce pracy: Łomża

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe ze specjalizacją inżynieria środowiska, ochrona środowiska, geografia,
  2. znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (i inne pokrewne), prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, prawa budowlanego, ustawy o samorządzie terytorialnym,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. obywatelstwo polskie,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość zagadnień regionalnych i ponadregionalnych, w zakresie ochrony środowiska,
  2. znajomość zagadnień prawnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, jednostek samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego,
  3. umiejętność analiz i opiniowania dokumentów dot. kształtowania i ochrony środowiska,
  4. obsługa programu MapInfo.
 3. Przewidywany zakres zadań na stanowisku:
  1. wykonywanie części opracowań planistycznych (np. plan województwa, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) z zakresu kształtowania i ochrony środowiska,
  2. wykonywanie opracowań ekofizjograficznych oraz prognoz skutków wpływu ustaleń planów na środowisko (przyrodnicze i człowieka),
  3. przygotowywanie w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, projektów wniosków, opinii i uzgodnień Zarządu Województwa Podlaskiego do opracowań planistycznych, programowych, koncepcji, projektów aktów prawnych,
  4. uczestnictwo w grupach eksperckich organów centralnych i wojewódzkich, naradach i konferencjach dot. kształtowania i ochrony środowiska,
  5. szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres czynności.
 4.  Wymagane dokumenty
  1. list motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy,
  2. opis przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzającego posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia, ukończenie kursów, szkoleń,
  6. ewentualne referencje i opinie,
  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922) w celach rekrutacyjnych,
  11. w przypadku zamiaru korzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 902 z późn.zm) – do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata,
  12. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Miejsce i warunki wykonywania pracy:

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku, Oddział w Łomży, ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża. Praca biurowa z obsługą komputera. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 82   w sekretariacie lub pocztą na adres Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku,   ul.H.Sienkiewicza 82,  15-005 Białystok w zamkniętych kopertach z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko asystenta ds. zagadnień przyrodniczych”, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. do dnia 21 września 2017 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pbppb.wrotapodlasia.pl/ofertypracywwpbpp/) oraz na tablicy w siedzibie Biura.

Oferty niekompletne, złożone w sposób inny niż określony w ogłoszeniu i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych należy odbierać osobiście. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Białystok, 2017.09.07

 

Metryka strony

Udostępniający: Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jasiewicz - Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-09-07

Wprowadzający: Paweł Babul

Data modyfikacji: 2017-09-07

Opublikował: Paweł Babul

Data publikacji: 2017-09-07