ogłoszenie nabór na stanowisko głównego projektanta

Ogłoszenie nabór na stanowisko głównego projektanta w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku,

ul. H. Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok

ogłasza nabór na stanowisko

GŁÓWNEGO PROJEKTANTA

 

Ilość stanowisk – 1

Wymiar czasu pracy  – 1/2 etatu

Rodzaj zatrudnienia   – umowa  o pracę (zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.902 z późn.zm) 

Miejsce pracy: Łomża

 

 1.  Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. nie  jest  skazany  prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne lub umyślne  przestępstwa skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie – wyższe magisterskie o kierunku architektura i urbanistyka,
  6. doświadczenie w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym
  7. staż pracy – min 5 lat,
  8. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie województwa,
  9. znajomość problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym – legislacja i dokumenty planistyczne, strategiczne i programowe,
  10. znajomość oprogramowania MapInfo, pakietu Microsoft Office i innych aplikacji biurowych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa związanych z planowaniem przestrzennym,
  2. samodzielność i kreatywność w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów,
  3. umiejętność pracy w zespole oraz strategicznego, sprawnego planowania i organizowania pracy,
  4. uprawnienia w zakresie samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej,
  5. doświadczenie w pracy jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Przewidywany zakres  zadań na stanowisku:
  1. wykonywanie części opracowań planistycznych (np. plan województwa, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)
  2. sporządzanie opinii z zakresu planowania regionalnego,
  3. przygotowanie opinii i ekspertyz związanych z planowaniem miejscowym z umiejętnością interpretacji przepisów branżowych, a także w odniesieniu do przepisów obowiązujących wcześniej,
  4. udział w pracach projektowych wykonywanych w biurze,
  5. uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach i naradach z polecenia Dyrektora Biura,
  6. szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres czynności.
 4. Wymagane dokumenty
  1. list motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy,
  2. opis przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzającego posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia, ukończenie kursów, szkoleń,
  6. ewentualne referencje i opinie,
  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922) w celach rekrutacyjnych,
  11. w przypadku zamiaru korzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 902 z późn.zm) – do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata,
  12. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Miejsce i warunki wykonywania pracy:

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku, Oddział w Łomży, ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża. Praca biurowa z obsługą komputera. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 82   w sekretariacie lub pocztą na adres Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 82,  15-005 Białystok w zamkniętych kopertach z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Projektanta”, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. do dnia 21 września 2017 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pbppb.wrotapodlasia.pl/ofertypracywwpbpp) oraz na tablicy w siedzibie Biura.

Oferty niekompletne, złożone w sposób inny niż określony w ogłoszeniu i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych należy odbierać osobiście. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Białystok, 2017.09.07

Metryka strony

Udostępniający: Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jasiewicz - Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Data wytworzenia: 2017-09-07

Wprowadzający: Paweł Babul

Data modyfikacji: 2017-09-07

Opublikował: Paweł Babul

Data publikacji: 2017-09-07