Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego

Białystok, dnia 15.12. 2016r.

PBPP-PP.4010.VIII-121.2016

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5, art. 54 ust. 2, art. 29, art. 30, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), niniejszym informuję o przyjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego i stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Białegostoku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu w dniu 21 grudnia 2016 r. konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Projekty w/w dokumentów udostępnione będą w siedzibie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 82 (VII p.) w dniach od 21 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. w godz. od 800 do 1500, a także zamieszczone w tym okresie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego na stronie http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/ogloszenia/Ogloszenie_PBPP/

 

     Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski do projektu i prognozy mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do dnia 16 stycznia 2017 r. na adres Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 82, 15 – 005 Białystok (e-mail: bialystok@pbpp.bialystok.pl) bądź ustnie do protokołu w siedzibie Biura. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Podlaskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu jw. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Marszałek Województwa Podlaskiego

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Leszczyński Jerzy - Marszałek Województwa Podlaskiego

Data wytworzenia: 2016-12-15

Wprowadzający: Paweł Babul

Data modyfikacji: 2016-12-21

Opublikował: Paweł Babul

Data publikacji: 2016-12-21