Ogłoszenie z dnia 2016-03-22 - nabór na stanowisko starszego asystenta ds. gospodarki przestrzennej i systemu informacji przestrzennej

Podmiot ogłaszający Dyrektor PBPP w Białymstoku
Tytuł nabór na stanowisko starszego asystenta ds. gospodarki przestrzennej i systemu informacji przestrzennej

Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

ul. H. Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok

ogłasza nabór na stanowisko starszego asystenta ds. gospodarki przestrzennej i systemu informacji przestrzennej

 

Ilość stanowisk – 1

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Rodzaj zatrudnienia –  umowa  o pracę (zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych – Dz.U.2014, poz. 1202 ze zm.)

Miejsce pracy: Białystok

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nie  jest  skazany  prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe z zakresu: urbanistyki, gospodarki przestrzennej, geoinformatyki, kartografii i geodezji,
 6. znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie terytorialnym,
 7. co najmniej 3 letni staż  pracy, w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy związanej z systemami informacji przestrzennej,
 8. znajomość zagadnień i oprogramowania GIS,
 9. doświadczenie przy pozyskiwaniu danych przestrzennych,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość oprogramowania MapInfo, Photoshop, Corel Draw, Microsoft Office i innych aplikacji biurowych, umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki wielkoformatowe),
 2. znajomość zagadnień z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej i Dyrektywy INSPIRE dotyczących planowania przestrzennego,
 3. znajomość problematyki planowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym – legislacja i dokumenty planistyczne, strategiczne i programowe,
 4. znajomość ustawy z 4.03.2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489) i rozporządzenia z 2.11.2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028),
 5. samodzielność i kreatywność w podejmowaniu decyzji i rozwiazywaniu problemów,
 6. umiejętność strategicznego, sprawnego planowania i organizowania pracy w zespole,
 7. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

3. Przewidywany zakres  zadań na stanowisku:

 1. pozyskiwanie i przetwarzanie danych GIS (wektoryzacja, konwersja, kalibracja, uaktualnianie, migracja), przetwarzanie danych analogowych i cyfrowych w celu ich wprowadzenia do bazy danych GIS, zarządzanie bazą danych GIS, opracowanie map oraz wykonywanie analiz przestrzennych,
 2. wykonywanie części opracowań planistycznych (np. plan województwa, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) z zakresu zagadnień gospodarki przestrzennej,
 3. szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres czynności.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy,
 2. opis przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 6. ewentualne referencje i opinie,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182, z późn. zm.) w celach rekrutacyjnych,
 11. w przypadku zamiaru korzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014, poz. 1202 ze zm.) – do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata,
 12. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5. Miejsce i warunki wykonywania pracy:

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok. Praca biurowa z obsługą komputera. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty dotyczące naboru należy składać osobiście w siedzibie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 82   w sekretariacie lub pocztą na adres Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 82,  15-005 Białystok w zamkniętych kopertach z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko starszego asystenta ds. gospodarki przestrzennej i systemu informacji przestrzennej” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w BIP tj. do dnia 5 kwietnia 2016 r .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pbppb.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy w siedzibie Biura.

            Oferty niekompletne, złożone w sposób inny niż określony w ogłoszeniu i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych należy odbierać osobiście. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Białystok, 2016.03.22

                                                                                                 Dyrektor

                                                                                  Podlaskiego Biura Planowania

                                                                                  Przestrzennego w Białymstoku

                                                                                            Joanna Jasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Jasiewicz - Dyrektor PBPP w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Babul

Wprowadzający: Paweł Babul

Data wprowadzenia: 2016-03-22

Data modyfikacji: 2016-03-22

Opublikował: Paweł Babul

Data publikacji: 2016-03-22