Statut Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

§ 1.

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku, zwane dalej "Biurem" jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną województwa podlaskiego mającą status jednostki budżetowej. Biuro działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U.z 1999 r. Nr 15, poz. 139 oraz Dz.U. z 2002r. Nr 25 poz. 253/;
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, oraz 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806/;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148/;
4) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Biuro realizuje określone ustawami zadania własne samorządu województwa w zakresie polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego.
2. Do zadań Biura należą w szczególności sprawy z zakresu:

1) opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz jego okresowych aktualizacji;
2) prowadzenia analiz i studiów do opracowywania projektu strategii rozwoju województwa i jej okresowej aktualizacji;
3) przygotowania wniosków i opinii do projektów programów wojewódzkich rozwoju regionalnego oraz ich aktualizacji;
4) współpracy z samorządami gminnymi przy opracowywaniu przez nie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w szczególności istotnych dla realizacji strategii rozwoju województwa lub realizacji programów wojewódzkich i rządowych;
5) przygotowywania opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
6) przygotowywania wniosków do projektów planów miejscowych obejmujących zadania samorządu województwa;
7) przygotowania uzgodnień projektów planów miejscowych;
8) archiwizacji materiałów z zakresu gospodarki przestrzennej;
9) innych zadań samorządu województwa związane z planowaniem i gospodarką przestrzenną.

§ 3.

Biuro wykonuje zadania w oparciu o coroczny plan pracy zatwierdzany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

§ 4.

Siedzibą Biura jest miasto Białystok.

§ 5.

1. Szczegółową strukturę i organizację Biura określa Regulamin Organizacyjny Biura uchwalany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2.W celu wykonywania zadań Biura Dyrektor Biura może powoływać zespoły zadaniowe oraz zasięgać opinii ekspertów właściwych specjalności.

§ 6.

1. Biurem kieruje dyrektor Biura.
2. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podlaskiego.
3. Dyrektor Biura wykonuje w imieniu Biura czynności z zakresu stosunku pracy wobec pracowników Biura.

§ 7.

1. Działalności Biura jest finansowana z budżetu województwa podlaskiego.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy.

§ 8.

1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3. Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Data modyfikacji: 2003-09-22

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-22