Statut Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Załącznik
do uchwały Nr XXXII/287/2016
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 19 grudnia 2016 r.

STATUT
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

§ 1

1. Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białystoku, zwane dalej „Biurem” jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną województwa podlaskiego mającą status jednostki budżetowej.
2. Biuro działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
4) niniejszego statutu.

§ 2

Do zadań Biura należą w szczególności sprawy z zakresu:
1) opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz jego okresowych aktualizacji,
2) prowadzenia analiz i studiów do opracowania projektu strategii rozwoju województwa i jej okresowej aktualizacji,
3) przygotowania wniosków i opinii do projektów programów wojewódzkich rozwoju regionalnego oraz ich aktualizacji,
4) współpracy z samorządami gminnymi przy opracowywaniu przez nie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w szczególności istotnych dla
realizacji strategii rozwoju województwa lub realizacji programów wojewódzkich i rządowych,
5) przygotowania opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
6) przygotowania wniosków do projektów planów miejscowych obejmujących zadania samorządu województwa,
7) przygotowania uzgodnień projektów planów miejscowych,
8) archiwizacji materiałów z zakresu gospodarki przestrzennej,
9) innych zadań samorządu województwa z związanych z planowaniem i gospodarką przestrzenną.

§ 3

Biuro wykonuje zadania w oparciu o coroczny plan pracy zatwierdzany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

§ 4

Siedzibą Biura jest miasto Białystok.

§ 5

1. Szczegółową strukturę i organizację Biura określa Regulamin Organizacyjny Biura uchwalany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. W celu wykonywania zadań Biura Dyrektor Biura może powoływać zespoły zadaniowe oraz zasięgać opinii ekspertów właściwych specjalności.

§6

1. Biurem kieruje dyrektor Biura.
2. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podlaskiego.
3. Dyrektor Biura wykonuje w imieniu Biura czynności z zakresu stosunku pracy wobec pracowników Biura.

§ 7

1. Działalność Biura jest finansowana z budżetu województwa podlaskiego.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy.

§ 8

1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3. Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Dworzański Jarosław Zygmunt- Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Data wytworzenia: 2016-12-19

Wprowadzający: Paweł Babul

Data wprowadzenia: 2003-09-22

Data modyfikacji: 2017-11-23

Opublikował: Paweł Babul

Data publikacji: 2003-09-22