Zapytanie ofertowe

Tytuł Zamówienie

Białystok, 08.08.2016 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

W ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

Przedmiot zapytania:

Wykonanie i wdrożenie internetowego interaktywnego narzędzia konsultacyjnego, wykorzystującego system informacji przestrzennej.

 1. Zamawiający:

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

15-005 Białystok

ul. H. Sienkiewicza 82

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Wykonanie i wdrożenie internetowego interaktywnego narzędzia konsultacyjnego, wykorzystującego system informacji przestrzennej, w ramach rozszerzenia regionalnego systemu GIS. Narzędzia umożliwiającego prezentację na specjalnej mapie konsultowanych propozycji zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach narzędzia należy wykonać:

 • model dedykowanej bazy danych obejmujący standaryzację obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • odpowiednie mapy dla każdej z gmin uczestniczących w projekcie,

 • funkcje pozwalające na interakcję użytkownika i przekazywanie zebranych informacji do gminy,

 • implementację powyższych elementów w systemie GIS Podlasia,

 • szkolenie dla pracowników gmin z zakresu obsługi systemu.

Dokładna specyfikacja dostępna u Zamawiającego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Od daty podpisania umowy do października 2016r.

 

 1. Wymagania dla Wykonawców:

Wykonawca musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie przy tworzeniu baz danych i aplikacji w systemach GIS. W treści oferty należy zamieścić oświadczenie o spełnieniu tego wymagania.

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku.

 

 

 1. Rodzaj i opis kryteriów, którymi zmawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:

Cena ofertowa winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium oceny ofert: cena - 100%

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.08.2016r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie na adres: sekretariat Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

ul. H. Sienkiewicza 82

VII piętro

z dopiskiem na kopercie:

 

Oferta na wykonanie i wdrożenie internetowego interaktywnego narzędzia konsultacyjnego w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, będą komisyjnie zniszczone bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany na stronie internetowej http://bip.pbppb.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/

 

 1. Kontakt ze strony Zamawiającego:

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku tel. 85 744 35 07

adres e-mail: bialystok@pbpp.bialystok.pl

 


 

 

Białystok, 2016.08.17

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

na wykonanie i wdrożenie internetowego interaktywnego narzędzia konsultacyjnego, wykorzystującego system informacji przestrzennej, w ramach rozszerzenia regionalnego systemu GIS.

 

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku informuje, że spośród złożonych ofert na wykonanie i wdrożenie internetowego interaktywnego narzędzia konsultacyjnego, wykorzystującego system informacji przestrzennej, w ramach rozszerzenia regionalnego systemu GIS (w ramach narzędzia zostanie  wykonany model dedykowanej bazy danych obejmujący standaryzację obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednie mapy dla każdej z gmin uczestniczących w projekcie oraz szkolenie dla pracowników gmin z zakresu obsługi systemu), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój o Nr WND-POWR.02.19.00-00-KP25/15

 

wybrana została oferta firmy:

Intergraph Polska Sp.zo.o., ul. Konstruktorska 12 A, 02-673 Warszawa

z ceną brutto 49 500,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybór wykonawcy został dokonany w oparciu o przeprowadzone zapytanie ofertowe zgodnie z tabelą j.n.:

 

Lp.

 

Oferent

 

 

Cena brutto

 

1.

 

Intergraph Polska Sp.zo.o.

ul. Konstruktorska 12 A

02-673 Warszawa

 

 

49 500,00 zł

 

2.

 

PHU CMD Paweł Polecki

15-584 Białystok

ul. Dzwonkowa 21

 

 

 

59 000,00 zł

 

Wyłoniony oferent zaproponował najniższą cenę, co było 100% kryterium wyboru.

 

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor PBPP w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jasiewicz Joanna- Dyrektor Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Data wytworzenia: 2016-08-08

Wprowadzający: Paweł Babul

Data wprowadzenia: 2016-07-28

Data modyfikacji: 2018-10-23

Opublikował: Paweł Babul

Data publikacji: 2016-07-28